Servicevillkor

Servicevillkor

Användare bosatta i Sverige

Senast uppdaterad 17:e november 2021

Sammanfattning

De här villkoren är en juridisk nödvändighet, och kanske inte så roliga att läsa. För att du lätt skall få en överblick är här ensammanfattning, men vi vill understryka att du skall läsa hela:

1. Vår relation

Välkommen till greetie!

greetie är en enkel app för attskicka och ta emot personliga hälsningar och gåvor. Hälsningarna kan varabilder eller filmer, och gåvorna kan vara fysiska (exempelvis en kaffe),digitala (en streaming-film) eller en gåva till ett gott ändamål (en bistånds-,hjälp eller idrottsorganisation).

Nedan finner du servicevillkoren(‚ÄĚvillkoren‚ÄĚ) som reglerar relationen och utg√∂r ett avtal mellan dig och oss.De anger de allm√§nna villkor som g√§ller f√∂r din √•tkomst till och anv√§ndning av greetie-appen(‚ÄĚappen‚ÄĚ) och v√•ra relaterade webbplatser (exempelvis greetie.app), liksom√∂vriga tj√§nster, appar, produkter eller annat inneh√•ll (nedan ‚ÄĚtj√§nsterna‚ÄĚ),som greetie eller bolaget Greetie AB anger tillhandah√•lles enligt dessa villkor.En ‚ÄĚgreetie‚ÄĚ √§r ocks√• en kombination av en g√•va och en h√§lsning, det vill s√§gavad du skickar i appen.¬†

Tj√§nsterna tillhandah√•lls avf√∂retaget Greetie AB (nedan ‚ÄĚf√∂retaget‚ÄĚ, ‚ÄĚvi‚ÄĚ eller ‚ÄĚoss‚ÄĚ):

Det √§r m√∂jligt att bolaget somlevererar tj√§nsterna kan √§ndras om du flyttar till ett annat land ochforts√§tter att anv√§nda tj√§nsterna. Tj√§nsterna tillhandah√•lls f√∂r privat,icke-kommersiellt bruk. I dessa villkor avser ‚ÄĚdu/dig‚ÄĚ och ‚ÄĚdin/ditt/dina‚ÄĚdig som anv√§ndare av tj√§nsterna.Villkoren utg√∂r ett juridisktbindande avtal mellan dig och oss. Det √§r viktigt att du l√§ser igenom villkorennoggrant. Accepterar du dem inte, skall du inte registrera dig och/elleranv√§nda tj√§nsterna.

2. Beskrivning av tjänsterna

greetie/tjänsterna är avseddaendast för personer som kan använda Swish och Mobilt BankID. Ålderskrav kanvariera med din bank och du kan behöva målsmans tillstånd. En del gåvor är pågrund av lagar och regler inte möjliga för personer under en viss ålder attlösa in. Detta kan vara åkband på nöjesattraktioner eller filmer som inte ärlämpliga under en viss åldersgräns. Det åligger dig som avsändare att inteskicka sådana varor, och du som mottagare kan bli nekad att lösa in dessa.

Vissa funktioner är baratillgängliga i greetie-appen. Det är också möjligt att vissa funktioner ellererbjudanden inte är tillgängliga där du bor. Det är möjligt att olikafunktioner kan vara tillgängliga i olika versioner av tjänsterna och detta kanvariera över tid.

I appen/med tjänsterna kan duskapa, skicka, publicera och dela bilder och videor, liksom titta på material somandra användare har skapat. Du kan också interagera med andra användare.

Videor/bilder:

greetie/tjänsterna är avseddaendast för personer som kan använda Swish och Mobilt BankID. Ålderskrav kanvariera med din bank och du kan behöva målsmans tillstånd. En del gåvor är pågrund av lagar och regler inte möjliga för personer under en viss ålder attlösa in. Detta kan vara åkband på nöjesattraktioner eller filmer som inte ärlämpliga under en viss åldersgräns. Det åligger dig som avsändare att inteskicka sådana varor, och du som mottagare kan bli nekad att lösa in dessa.

Vissa funktioner är baratillgängliga i greetie-appen. Det är också möjligt att vissa funktioner ellererbjudanden inte är tillgängliga där du bor. Det är möjligt att olikafunktioner kan vara tillgängliga i olika versioner av tjänsterna och detta kanvariera över tid.

I appen/med tjänsterna kan duskapa, skicka, publicera och dela bilder och videor, liksom titta på material somandra användare har skapat. Du kan också interagera med andra användare.

Videor/bilder:

Titta på videor/bilder:

Interagera med andra användare:

Begränsningar i tjänsterna: greetie vill och försöker tillhandahålla tjänsterna utan några betydande avbrott. Vi förbättrar kontinuerligt tjänsterna. Trots det kan driftstörningar förekomma dåplanerat eller icke planerat avbrott eller underhåll måste ske, eller att tekniska svårigheter inträffar.

3. Godkännande av villkoren

Genom att registrera dig, gå inpå eller använda tjänsterna samtycker du till att du kan och får, och att dumed Greetie AB ingår ett juridiskt bindande kontrakt. Detta består av dessavillkor. Du är också tillräckligt gammal för att använda Swish. Du godkännerdessa villkor och samtycker till att följa dem.

Du skall även läsa vår integritetspolicy/dokumentom GDPR. Denna reglerar hur vi använder dina personuppgifter. Om du användervåra tjänster i egenskap av företrädare för ett företag, så gäller alltovanstående dig och företaget ifråga. Du garanerat att du är en auktoriserad ochbehörig företrädare för företaget. Ditt företag bär också juridiskt ochekonomiskt ansvar för att du använder våra tjänster. Detta omfattar allt somsker genom ditt konto.

Vi kommer ha en daterad kopia påvåra gällande avtal på plattformen. Vi kommenderar dig dock att ha en sparadkopia av dem så du har dem tillgängliga.

4. √Ąndringar i villkoren ochtj√§nsterna

greetie f√∂r√§ndras och f√∂rb√§ttrashela tiden ‚Äď s√• √§ven dessa villkor. En del √§ndringar kommer ocks√• ske om lagaroch regler √§ndras. N√§r de √§ndras mycket, dvs v√§sentligen, kommer vi meddela dig,exempelvis genom meddelande i appen. Du b√∂r √§nd√• titta ibland p√• denna sida f√∂ratt se om villkoren har uppdaterats. Vi √§ndrar d√• datumen f√∂r senastuppdaterat.

I och med att vi inte tillåteranvändning av våra tjänster av personer som inte godkänner villkoren, måste du,om du inte godkänner de ändrade villkoren, omedelbart sluta använda tjänsterna.Om tillämpligt, skall du också avsluta ditt konto.

5. Ditt konto hos oss

För att få tillgång tilltjänsterna behöver du ett konto. Det skapar du genom att verifiera ditttelefonnummer, och genomföra ett första köp eller en inlösen av en greetie.

6. Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att omgåendemed eller utan varsel, när som helst tillfälligt eller permanent stänga ellersäga upp ditt användarkonto eller införa begränsningar avseende din tillgångtill vissa delar av eller alla tjänsterna, av vilket skäl som helst eller ingaskäl alls, exempelvis

Vi kommer meddela dig om vikommer stänga av kontot, givet att exempelvis brottsbekämpande myndigheter intekräver annat. 

Om du tar bort appen kommer duinte längre kunna använda våra tjänster. Vill du att ditt konto skall avslutasså ber vi dig kontakta vår kundservice. Det är risk att du då inte kommer dåinte kunna återaktivera det, liksom att allt innehåll försvinner. Du kommerinte kunna lösa in eventuella greeties som är skickade till dig.

7. Din användning av tjänsterna

Förutomlagar och regler vilka reglerar användning av våra tjänster får du inte

-material som bryter eller kan bryta mot tillämpliga lagar eller som gör intrång på någon annans rättigheter
-virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat skadligt material eller material som kan orsaka teknisk skada
-oombedd eller otillåten marknadsföring, värvning av kunder, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller andra      förbjudna slags försök till att locka kunder  material som inkräktar eller kan inkräkta på annans copyright, varumärken eller andra immateriella rättigheter
-material som inkräktar eller kan inkräkta på någon annan levande eller avliden persons namn- och bildrättigheter
-material som är ärekränkande, obscent, stötande, pornografiskt, hatiskt eller provocerande
-material som utgör, uppmuntrar till eller ger instruktioner för brott, farliga aktiviteter eller självskadebeteende
-material som med avsikt är avsett att provocera eller vara bortstötande, särskilt trollbeteende och mobbning, eller är      avsett att trakassera, skada, skrämma, bekymra, besvära eller uppröra andra
-material som innehåller något slags hot, inklusive hot om fysiskt våld  material som är rasistiskt eller diskriminerande,      inklusive diskriminering på bas av någons ras, religion, ålder, kön, funktionshinder eller sexualitet
-svar, reaktioner, kommentarer, åsikter, analys eller rekommendationer som du inte har korrekt tillstånd för eller som du på annat sätt inte är behörig att avge
-material som efter vår granskning anses vara anstötligt eller som begränsar eller hindrar en annan persons användning av      tjänsterna, eller som kan utsätta greetie, våra tjänster eller våra användare för något slags skada eller skadeståndsansvar

Vi förbehåller oss rätten att medeller utan varsel, när som helst tillfälligt eller permanent ta bort elleravbryta tillgången till innehåll om vi efter eget gottfinnande anser attinnehållet bryter eller kan bryta mot dessa villkor, lagar och regler eller tredjeparts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter), eller på annat sätt är skadligtför tjänsterna, våra användare eller tredje part.

8. Immateriella rättigheter

För att få använda tjänstensamtycker du till att inte göra intrång på någon annans immateriellarättigheter då du använder våra tjänster. Du samtycker till exempel till attinte ladda upp material som tillhör någon annan, exempelvis en musikevideoeller ett klipp från en film.

9. Innehåll

greeetie-innehåll

Innehåll som äranvändargenererat

Through-To-The-Audience-rättigheter (ända tillpubliken)

Alla rättigheter till dittanvändarinnehåll som anges i dessa villkor tillhandahålls enligtprincipen Through-to-the-Audience, vilket innebär att de som ägereller driver tredjepartstjänster inte har något separat ansvar gentemot dig ellernågon annan tredje part som en följd av eller i samband med att dittanvändarinnehåll är tillgängligt via sådan tredjepartstjänst.

Avstående från rättighetertill användarinnehåll

När du publiceraranvändarinnehåll via någon av greeties tjänster avsäger du dig rätten att påförhand inspektera eller godkänna eventuellt marknadsförings- ellerkampanjmaterial i samband med sådant användarinnehåll. Du kan även avstå (i denmån som tillåts i tillämplig lag) från vissa eller alla rättigheter i fråga omintegritet, publicitet eller andra liknande rättigheter i samband med dittanvändarinnehåll eller en del av det. Du avstår härmed också (i den mån somtillåts i tillämplig lag) från och samtycker till att aldrig göra anspråk pånågon eller alla moraliska rättigheter du kan ha till eller i samband med endel av användarinnehållet som du laddar upp eller på annat sätt görtillgängligt via våra tjänster, eller att stödja, upprätthålla eller tillåtaåtgärder baserat på sådana moraliska rättigheter.

I och med att använda våratjänster godkänner och samtycker du till att vi under vissa omständigheter harrätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att något användarinnehållsom du har publicerat eller laddat upp i våra tjänster utgör ett brott motvederbörandes immateriella rättigheter eller rätt till privatliv.

Vi eller auktoriserade tredjeparter förbehåller oss rätt att modifiera ditt innehåll, vilket kan innebäraatt klippa, beskära, redigera, men också vägra publicera ditt innehåll. Vi harrätt att ta bort, förvägra eller blockera inlägg du gör på vår plattform om vianser att inlägget inte följer innehållsstandarderna i detta avtal. Dessutomhar vi rätt (men ingen skyldighet) att som vi ser är lämpligt ta bort, förvägraeller blockera användarinnehåll (i) som enligt vår meningbryter mot dessa villkor eller (ii) som en reaktion påklagomål från andra användare eller tredje parter, med eller utan varsel. Vi har ingen skyldighet att ersätta dig för detta. Vi garanterar inte att någotanvändarinnehåll är korrekt, fullständigt, lämpligt eller håller viss kvalitetoch, som konstaterat ovan, ansvarar under inga som helst omständigheter förnågot som helst användarinnehåll.

Det √§r du som har kontroll √∂veroch ansvarar f√∂r om ditt anv√§ndarinneh√•ll g√∂rs tillg√§ngligt offentligt i tj√§nsterna f√∂r alla de anv√§ndare som anv√§nder dessa. Du kan ocks√• v√§lja attg√∂ra det tillg√§ngligt enbart f√∂r de anv√§ndare som du har godk√§nt, det vill s√§gade anv√§ndare du skickar en greetie till. Om du vill √§ndra f√∂r vilka ditt inneh√•ll g√∂rs tillg√§ngligt g√•r du in under ‚ÄĚinst√§llningar‚ÄĚ i appen. Ominst√§llningen inte finns √§r denna funktionalitet inte tillg√§ngliggjord och ditt eget inneh√•ll syns bara f√∂r de anv√§ndare du skickar det till.

greetie ansvarar inte förinnehåll eller information som insändes av de som använder våra tjänster och sompubliceras av oss, å våra vägnar eller av någon av våra partner, på våraplattformar eller partners plattformar. Hittar du olämpligt innehåll ellersådant innehåll som du tror bryter mot våra regler måste du kontakta oss.

Om du till oss ins√§nder f√∂rslageller id√©er om f√∂r√§ndringar eller f√∂rb√§ttringar ‚Äď s√• kallad feedback ‚Äď avseendeexempelvis men inte uteslutande produkter, tj√§nster, funktioner, √§ndringar,f√∂rb√§ttringar, inneh√•ll, vidareutveckling, teknik, inneh√•llserbjudanden, kampanjer,strategier eller namn p√• produkter/funktioner eller relaterad dokumentation,konst, datakod, diagram eller annat material s√• g√§ller f√∂ljande villkor,oavsett vad som eventuellt anges i medf√∂ljande text eller √∂vrig dokumentation:Vi beh√∂ver inte och har inte skyldighet att granska denna feedback eller√•terkoppla avseende den. Din feedback √§r p√• offentlig och frivillig basis ochvi √§r inte skyldiga att hemligh√•lla den. Du ger oss ocks√• o√•terkalleligt enovillkorlig, icke-exklusiv, royaltyfri, helt √∂verf√∂rbar och underlicensierbar,st√§ndig v√§rldsomfattande och obegr√§nsad licens att anpassa, reproducera,distribuera, skapa h√§rledda verk av, √§ndra, offentligt visa (inklusive enligtprincipen through-to-the-audience), till allm√§nheten sprida eller p√• annat vistillg√§ngligg√∂ra, offentligt visa och p√• annat s√§tt anv√§nda din feedback ochh√§rledningar av den, f√∂r vilket som helst √§ndam√•l och utan begr√§nsning, gratisoch utan beh√∂va ge dig ers√§ttning eller erk√§nnande, inklusive genom att g√∂ra,anv√§nda, s√§lja, erbjuda till f√∂rs√§ljning, importera och marknadsf√∂rakommersiella produkter och tj√§nster d√§r din feedback ing√•r eller harkonkretiserats, helt eller delvis och i ursprunglig form eller med √§ndringar.

10. Skadestånd

Du samtycker till att försvara,ersätta och hålla greetie med dess koncernbolag och övriga närstående bolag samtderas anställda, medarbetare, ombud och rådgivare skadeslösa från och mot ersättningsskyldigheter,anspråk, skador, kostnader, förluster och utgifter, vilket inkluderarexempelvis advokatkostnader och dito utgifter, vilka uppstår till följd aveller i samband med att du eller någon som använder ditt konto för någon av våratjänster har brutit mot dessa villkor. Detta inkluderar bland annat brott motdina skyldigheter, utfästelser eller garantier.

11. Eventuella undantag

Dessa villkor påverkar förstås inte dina lagstadgade rättigheter som inte kan förhandlas bort eller på annat sätt ändras. Du har alltid laglig rätt som konsument till vissa saker. Vi tillhandahåller tjänster enligt bästa förmåga men kan inte garantera att dealltid fungerar, uppfyller dina behov, är störningsfria, att du alltid fårkorrekt information på våra plattformar eller att vi omgående kommer kunnaavhjälpa fel. Vi kan också när som helst ändra tillgängligheten till delar aveller hela tjänsten/tjänsterna. Vi arbetar för att tillhandahålla en så god och välfungerande tjänst som möjligt, men ansvarar inte för skadorsom uppstår på din egendom, vilken har uppkommit på grund av användning av våratjänster.

12. Relationen till partnerbolag

I greetie-appen och på våra övriga plattformar kan du köpa varor från våra partnerbolag. greetie är enplattform, så det är om ingenting annat framgår bolaget vars vara du köper somär din motpart och den du ingår avtal med avseende varan. greetie kan intehållas ansvarigt för eventuella felaktigheter, defekter, felaktigheter ibeskrivningen, varor som inte motsvarar beskrivningen eller liknande, ellervaror som är slutsålda.

Du som användare skall i förstahand vända dig till det aktuella partnerbolaget i fråga avseende något som rörprodukten. Priser kan komma att ändras utan att det meddelas. Bilder ochbeskrivningar är båda just beskrivningar, och den exakta produkten kan avvikaavseende färg, form, funktion etcetera.

Giltighetstiden för värdebevis och presentkort är i regel som högst 12 månader om ingenting annat meddelas.

Vid inlösen i ett partnerbolagswebbshop eller fysisk butik eller vid något annat slags leverans, inlösen ellerköp, gäller partnerbolagets villkor.

I alla förekommande fall vid köpär avtalet mellan dig och greeties partnerbolag, och du som användare är medveten om och godkänner att greetie endast tillhandahåller företagensrespektive erbjudanden.

13. Ångerrätt och transaktioner

Vid köp av varor gäller enligtlag 14 dagars ångerrätt. Genom att använda vår tjänst accepterar du detta avtaloss emellan och är alltså medveten om denna rätt. Om du vill ångra ett köpmåste du höra av dig inom 14 dagar och specificera ditt önskemål om ånger.Denna ångerrätt gäller endast ditt, avsändarens, köp i greetie-appen. Vidinlösen av gåvan i sig övergår eventuellt ansvar för ångerrätt till greetiespartnerbolag, det vill säga där gåvan lösts in. Du som användare av våra tjänsterfår inte använda tjänsten i något annat syfte än det tänkta, och alltså inte isyfte att tvätta pengar, dölja transaktioner eller dess spår, utnyttja greetieeller dess partner för någonting som kan likna insättningar, transferera pengareller köpta presentkort, värdebevis eller annat till dig själv eller andrapersoner i något syfte som kan anses vara menligt för oss, dig, annan person,företag, myndighet eller land, eller i annat kriminellt syfte. 

14. Force majeure

I händelse av force majeure ansvarar inte greetie för förseningar, tekniska problem eller liknande, ochgreetie skall hållas helt befriad från skadestånd eller andra påföljder.

15. √Ėvrigt

Dessa villkor utg√∂r hela avtalet mellan dig och greetie och ers√§tter samtliga eventuella tidigare avtal mellandig och greetie, liksom eventuella tidigare allm√§nna villkor som regleradetj√§nsten f√∂re det datum (‚ÄĚsenast √§ndrad‚ÄĚ), vilket anges ovan.

Om vi avstår från att använda,åberopa eller genomföra någon åtgärd eller bestämmelse i detta avtal, betyderinte det att vi avstår från någon sådan exempelvis bestämmelse.

Du ansvarar för att din enhet(dator, mobiltelefon etcetera) är rätt konfigurerad, uppdaterad och skyddad motintrång, virus etcetera.

Om någon del i detta avtal visarsig vara ogiltig, skall resten av avtalet gälla. Om detta juridiska avtalmellan oss sägs upp, skall ändå vår rätt att publicera och på andra vis användafeedback andra användares rätt och möjlighet att vidarebefordraanvändargenererat innehåll och övrig information som du har delat, kvarstå.
‚Äć